Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen on nykyajan trendi, jonka merkitys vain korostuu työelämän monimuotoistuessa ja ammattien kehittyessä. Nykyajan työelämä vaatii työntekijöiltä jatkuvaa uuden oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Elinikäinen oppiminen vaatii kuitenkin tiettyjä avaintaitoja, kuten kykyä huolehtia terveydestä ja toimintakyvystä, jotka mahdollistavat tämän jatkuvan oppimisen.

Nämä avaintaidot tarkoittavat niitä valmiuksia, jotka auttavat oppijaa sopeutumaan työelämän muuttuviin olosuhteisiin. Ne ovat valmiuksia, joita oppija tarvitsee oppiakseen jatkuvasti uusia asioita ja ottaakseen haltuun aivan uudenlaisia tilanteita. Lisäksi ne auttavat oppijaa hallitsemaan omaa tulevaisuuttaan. Nämä elinikäiseen oppimiseen liittyvät avaintaidot auttavat kuvastamaan yksilön omaamia kykyjä, joiden avulla hän selviytyy kovinkin erilaisista vaatimuksista ja tilanteista. Nämä oppimiseen liittyvät avaintaidot auttavat osaltaan lisäämään oppijan tarvitsemaa ammatillista sivistystä sekä kansalaisvalmiuksia. Tällaista sivistystä sekä tällaisia kansalaisvalmiuksia tarvitaan kaikkien alojen työelämässä. Avaintaitojen avulla oppija kykenee seuraamaan niitä muutoksia, jotka tapahtuvat työelämässä ja yhteiskunnassa yleensäkin. Lisäksi avaintaidot auttavat häntä toimimaan näiden muutosten edellyttämällä tavalla. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan mitä nämä elinikäisen oppijan avaintaidot ovat.

Avaintaidot

Mitä nämä elinikäiseen oppimiseen liittyvät avaintaidot sitten ovat? Ensinnäkin eräs tällainen avaintaito on elinikäinen oppiminen sekä elinikäinen ongelmanratkaisu. On tärkeää, että ihminen pyrkii oppimaan uusia asioita sekä ratkaisemaan ongelmia koko elämänsä ajan. Tämä pitää ihmisen pirteänä sekä ajan hermolla. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat erittäin tärkeitä avaintaitoja elinikäiselle oppijalle. Vuorovaikutuksen ja yhteystyötaitojen merkitystä ei voitane nykyaikana liikaa korostaa. Ammattietiikka on seuraava elinikäiseen oppimiseen liittyvä avaintaito. Jotta työntekijää voitaisiin pitää alansa rautaisena ammattilaisena, tulee hänen ammattietiikkansa olla kunnossa. Ammattietiikka elää ympäröivän yhteiskunnan mukana, joten tässäkin suhteessa on tärkeää, että oppija seuraa aikaansa.
Terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen ovat erittäin tärkeitä avaintaitoja, joita elinikäinen oppija tarvitsee opinpolullaan. On tärkeää huolehtia sekä omasta että toisten terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Jos elinikäinen oppija toimii esimiesasemassa, korostuu toisten terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvystä huolehtimisen merkitys.

Aloitekyky sekä yrittäjyys ovat elinikäisen oppijan avaintaitoja. Jotta elinikäisen oppimisen periaate toteutuisi, on tärkeää olla aloitteellinen ja yritteliäs. Toisinaan oman yrityksen perustaminen voi olla konkreettinen keino pitää yllä elinikäistä oppimista.

Kestävän kehityksen periaate on nykyajan kenties trendikkäin periaate. Tämä on myös elinikäisen oppijan eräs tärkeimmistä avaintaidoista. On tärkeää huolehtia siitä, että oma toiminta on kestävällä pohjalla.
Estetiikka on eräs elinikäisen oppijan avaintaidoista. Estetiikkaan panostaminen voi auttaa luomaan ympärilleen hyvää oloa ja aivan uudenlaista jaksamista. Viestintä- ja mediaosaaminen ovat myös elinikäisen oppijan avaintaitoja, mikä ei varmastikaan ole yllättävää aikana, jona erilaiset mediat ovat erittäin tärkeässä asemassa ihmisten elämässä. Nykyajan työelämässä on erittäin tärkeää osata viestiä oikealla tavalla, jotta saa viestinsä kuuluville ja jotta viestin vastaanottajat ymmärtävät sen oikealla tavalla.

Matemaattiset ja luonnontieteelliset taidot ovat myös elinikäisen oppijan tärkeitä avaintaitoja. On tärkeää ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu ja miten luonto toimii. Sama koskee myös teknologiaan ja tietotekniikkaan liittyviä taitoja. Elinikäisen oppijan tärkeitä avaintaitoja ovat myös aktiiviseen kansalaisuuteen sekä erilaisiin kulttuureihin liittyvät taidot. On tärkeää, että elinikäinen oppija kokee olevansa omassa ympäristössään aktiivinen toimija eikä ainoastaan passiivinen vastaanottaja. On myös tärkeää tuntea erilaisia kulttuureja ja oppia tulemaan toimeen erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa. Erilaisista kulttuureista voi parhaimmillaan ammentaa runsaasti erilaista käyttökelpoista tieto-taitoa, joka tarjoaa aivan uudenlaisia rakennuspalikoita elinikäisen oppijan opintielle. Mitä monipuolisempia nämä rakennuspalikat ovat, sitä monipuolisemmaksi myös elinikäisen oppijan opinpolku muodostuu. Elinikäinen oppija voi ammentaa sekä omasta ympäristöstään että vieraista kulttuureista saamiaan vaikutteita.