Meistä

Meistä

Näillä sivuilla puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, jonka tavoitteena on parantaa väestön ammatillisen osaamisen tasoa. Sen tavoitteena on myös työelämän kehittäminen sekä työelämän asettamiin osaamistarpeisiin vastaaminen. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena voidaan pitää myös työllisyyden sekä yrittäjyyden edistämistä. Elinikäisen oppimisen käsite on nykyajan trendi ja ammatillisen koulutuksen tavoitteena onkin tukea myös tällaista oppimista, joka jatkuu läpi ihmisen eliniän.

Ammatillisia tutkintoja voi suorittaa usealla eri tasolla – perustutkintona, ammattitutkintona tai erikoisammattitutkintona. Myös suoritustapoja on useita – ammatillinen perustutkinto, näyttötutkinto sekä oppisopimuskoulutus. Varsinaisen ammatillisen koulutuksen lisäksi on mahdollista osallistua myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli VALMA-koulutukseen. TELMA-koulutus puolestaan valmentaa opiskelijoita itsenäiseen elämiseen sekä työhön.

Tutkintorakenne

Ammatilliset tutkinnot pyritään rakentamaan niin, että työelämän luomat osaamistarpeet luovat pohjan niiden sisällölle. Työelämässä tapahtuu kuitenkin runsaasti erilaisia muutoksia, jotka saavat aikaan myös ammatillisiin tutkintoihin heijastuvia muutostarpeita. Ammatit kehittyvät ja tämän kehityksen tulee tietysti näkyä myös ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteissa. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää kehittää näitä rakenteita. Toisaalta ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteeseen vaikuttavat muutostarpeet saattavat johtua myös kokeilutoiminnan kautta saatuihin tuloksiin tai tutkintojen järjestämisen yhteydessä saatuihin tuloksiin. Tutkintorakennetta voidaan kehittää esimerkiksi yhdistämällä tutkintoja. Kehittämistyötä voidaan tehdä myös poistamalla tutkintoja tai muuttamalla niiden nimiä. Kun tutkintorakenteeseen ollaan tekemässä muutoksia, tulee ammatillisia tutkintoja tarkastella kokonaisuutena.

Aloitteita ammatillisten tutkintojen kehittämiseen voi tulla esimerkiksi koulutuksen järjestäjiltä, työelämän toimijoilta, tutkinnon järjestäjiltä, koulutustoimikunnilta, tutkintotoimikunnilta, ministeriöiltä, keskusvirastoilta, perustetyöryhmiltä tai kokeiluhankkeilta.

Ammatillista peruskoulutusta tarjoavat erilaiset ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot sekä erityisoppilaitokset. Sitä on tarjolla lähes kaikkien alojen osalta. Suomessa suurin piirtein 45% jokaisesta ikäluokasta käy ammatillisen peruskoulutuksen. Tämä tapahtuu joko peruskoulun suorittamisen tai ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen tavoitteet

Suoritettuaan ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla pitäisi olla sellaiset tiedot, taidot ja valmiudet, joita hän tarvitsee ollakseen ammattitaitoinen ja kyetäkseen harjoittamaan kyseistä ammattia itsenäisesti. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on myös olla tukemassa opiskelijoiden kehittymistä hyviksi kansalaisiksi, jotka ovat hyviä sekä ihmisinä että yhteiskunnan jäseninä. Elinikäisen oppimisen periaate on korostunut. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle taitoja ja tietoja, joita hän tarvitsee jatko-opinnoissaan ja oman persoonallisuutensa kehittämisessä. Tiedoista ja taidoista voi olla hyötyä myös harrastuksissa.

Alat

Ammatillinen perustutkinto on mahdollista suorittaa humanistisella alalla ja kasvatusalalla, kulttuurialalla, yhteiskuntatieteiden alalla, liiketalouden sekä hallinnon alalla, luonnontieteiden alalla, tekniikan alalla, liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, sosiaalialalla, terveysalalla, liikunta-alalla, matkailualalla, ravitsemisalalla sekä talousalalla. Erilaisia ammatillisia perustutkintoja on tarjolla 53 erilaista eli valinnan varaa riittää. Tämän lisäksi jokainen perustutkinto sisältää myös sellaisia osaamisaloja, joissa opiskelijoita koulutetaan useampaan erilaiseen tutkintonimikkeeseen.

On tärkeää pohtia omaa opintopolkua

Kun opiskelija aikoo aloittaa ammatilliset opinnot, onkin tärkeää pohtia, mikä ala ja millainen opiskelutapa, sopii itselle ja omaan elämäntilanteeseen kaikista parhaiten. On hyvä tutustua tutkinnon perusteisiin ja miettiä omaa yksilöllistä opintopolkua. Nykyisin opinnot on usein mahdollista räätälöidä melko pitkälti kunkin opiskelijan omista tarpeista käsin, mikä on hyvä huomioida suunniteltaessa omaa opintopolkua sekä opintojen yhdistämistä omaan nykyiseen elämäntilanteeseen. Kannattaa miettiä, mikä ala itseä kiinnostaa ja mille alalle itsellä saattaisi olla lahjoja. Kannattaa myös pohtia, millaiset työllistymisnäkymät kyseisellä alalla on. Erilaiset ammatinvalinnanohjaustilaisuudet voivat auttaa sinua päättämään, onko oma alasi pikemminkin humanistinen ala, kasvatusala, kulttuuriala, liiketalous, luonnontieteiden ala, sosiaaliala, terveysala, liikunta-ala, matkailuala, vai kenties joku aivan muu. Toisinaan ulkopuolisen ammatinvalinnanohjaajan juttusilla käyminen voi auttaa oman opintopolun valinnassa tai ainakin antaa aiheeseen liittyvää pohdittavaa. Toisaalta myös netistä löytyy ammatinvalintaan liittyviä testejä, joiden tekeminen voi antaa osviittaa siitä, mikä ala voisi olla itselle sopivin. Oman opintopolun valinnasta kerromme lisää seuraavalla sivulla.

Nosvyr Sponsori

pikalainaa 24